ניירות ערך

מהם ניירות הערך ומה תפקידם? מהם סוגי ניירות ערך הקיימים? מתי מתרחשת עבירה כזו וכיצד ניתן להימנע מטעויות שעשויות להתפרש כעבירה? אנו מגישים לכם מידע מקוצר וברור לנושא, שיסייע לכם להתחיל להתעסק בכל הנוגע לנייר ערך ועל הדרך להימנע מטעויות.

אז מה זה בעצם? נייר ערך מהווה מוצר סחיר בעל ערך כספי, משתנה מדי יום בהתאם להיצע וביקוש וביחס לתנאים מדיניים, סביבתיים ופוליטיים שונים.

הניירות הנפוצים כמו אגרות חוב ומניות הנסחרים בבורסה – נחשבים לאפיקי השקעה פופולריים.

על כן, חשוב להבין מהם חוקי המסחר המקובלים בשוק ומהן ההגבלות שבהפרתן מתרחשת עבירה פלילית.

הגדרת ניירות הערך בקצרה

תעודות המונפקות על ידי חברה, אגודה שיתופית, תאגיד או מדינה שמעניקות חברות או השתתפות בגופים אלו, לרבות זכות לתביעה, בעלות והשתתפות ברווחים ובמניות.

חלק מניירות הערך מקנות למחזיקים מעמד של לווה אשר זכאי להחזר בתאריך קבוע (אגרות חוב) וחלקן מעניקות זכות להמרה בניירות ערך אחרים.

סוגים של ניירות הערך בבורסה

שוק ניירות הערך בישראל מכיל מגוון סוגים ומוצרים בהם ניתן לסחור דרך הבורסה: מניות – נייר המזכה בחלק מבעלות בחברה מסוימת, אגרות חוב – נייר המזכה בתשלום חוב שמועד הפדיון שלו קבוע, אופציות – חלופות למניות בחברות ותאגידים שונים ועוד אפשרויות רבות.

על ניירות מסחריים כאלה ואחרים, מפקחת הרשות לניירות ערך, אשר מטרתה המרכזית היא להגן על הציבור הסוחר ולשמור על מסחר הוגן, חוקי ותקין.

מהם ניירות ערך המירים?

מדובר בניירות ערך שניתן להמיר במניות, או שמאפשרות לרכוש מניות ואופציות, אגרות חוב רגילות או שניתנות להמרה.

מהם ניירות ערך מסחרים?

ניירות הערך המסחריים הם למעשה מוצרים או נכסים פיננסיים סחירים ובעלי ערך כספי, כמו מניות ואגרות חוב.

הם נסחרים בדרך כלל בבורסה בשווי תנודתי אשר מושפע מהיצע וביקוש וגם מתרחישים מדיניים, פוליטיים וסביבתיים שונים.

המסחר בהם נחשב לאפיק השקעות מוכר ופופולרי שהרווחים ממנו נאים, אך יש בו מידה מסוימת של סיכון.

ניירות הערך מסוג זה מונפקים על ידי חברות שונות ומתפקדים כאגרות חוב בלתי צמודות למדד, מקבילות בתכונותיהן למלווה קצר מועד.

ניירות אלו יכולים להיות סחירים או בלתי סחירים. הם מהווים את עיקר הפעילות של משקיעים בשוק ההון וכולם מעוניינים להרוויח מהם.

השאלה היא, מי מהם מייצר רווחים כחוק ומה קורה כאשר מתרחשת עבירה בניירות ערך?

במאמר זה נפרט לגבי תקינות המסחר הנדרשת, עבירות אפשריות בניירות הערך וכיצד לפעול אם מתנהלת נגדכם חקירה מנהלית או פלילית.

ניירות ערך

מסחר בניירות הערך

במטרה להגדיל רווחים ולמקסם תשואות, רבים מנהלים מסחר בניירות ערך מומלצים שמחפשים דרך הבורסה.

המסחר מתנהל על פי חוק ניירות ערך (התשכ"ח, 1968), כאשר הפיקוח על שוק ההון ומשרד האוצר מנהלים פיקוח ואכיפה קפדניים במיוחד על הנושא ומתוך מטרה לניהול מסחר תקין בבורסה שהוא הוגן ויעיל בהשקעה מסוג זה.

עקרונית, המסחר בבורסה לא מאפשר חיזוי של התשואות, אך המשקיעים יכולים לשלוט כרצונם בסל העלויות ולמטב אותו, כמובן בהתאם לכל הדרכים החוקיות והמקובלות לעשות זאת.

מהם חוקי ההשקעה בניירות הערך?

חוק ניירות ערך שנחקק בישראל בשנת 1968, מסדיר את המסחר בתחום וקובע גם את אופן הפיקוח על שוק ההון מצד הגופים הרלוונטיים.

על פי החוק, כל בית עסק הרשום למסחר בבורסת ניירות הערך, כפוף לחוק החברות במסגרתו יש למנות דירקטור חיצוני, ועדת ביקורת או מבקר פנימי ולקבל את הפיקוח מטעמו של המפקח על הבנקים.

כמו כן, ייעוץ השקעות וניהול תיקי ני"ע, כפופים להוראות החוק לניהול השקעות ותיקי השקעות.

מדובר בפועל במכלול של חוקים שמתייחסים להשקעות בשוק ההון, לרבות פרסום פומבי של החלטות הבורסה ושל התקנון שלה, כולל שינויים מרשם החברות, הרכב הדירקטוריון של הבורסה, שעליו להכיל 15 חברים דירקטורים בלתי תלויים, אחד מהם יהיה היושב ראש.

כמו כן, הפיקוח על הגורמים הפעילים המרכזיים הם המפקח על הבנקים, רשות ניירות הערך, רשות שוק ההון ומשרד האוצר.

עבירות בניירות הערך

אם שאלתם את עצמם מהם ניירות הערך האלה מתוך מטרה להתחיל להשקיע בבורסה, או מתוך הערכת האפשרות להנפקת חברתכם בבורסה, חשוב כי תתוודעו גם לכללים, הטעויות והעבירות המתרחשות בתחום זה ומטופלות ביד קשה ביותר במישור הפלילי.

עקרונית, ישנן שלוש קבוצות של עבירות ניירות ערך מצד חברה ציבורית: תשקיף, דיווח מיידי ודוחות כספיים. עבירות אלה הן הפרת חובות מצד חברות שניירות הערך שלהן נסחרים בבורסה, שנועדו להטעות ולרמות משקיעים. ביצוע הפרת דיווח על פי חוק ניירות הערך גורר חמש שנות מאסר.

העמדה המשפטית לגבי תרמית בניירות ערך, היא שדי בחשד לתרמית כדי לפתוח בחקירה פלילית וזאת משום שהחוק אוסר מכל וכל על השפעה מכוונת בתנודות השער של ניירות הערך.

עבירות אלו יכולות להיות לא רק זיוף של עסקה בנייר ערך, אלא גם עסקה עצמית בין שני חשבונות בבעלות אותו האדם, או עסקה אמיתית שבה צד אחד מטעה את האחר במהלך קנייה או מכירה (הרצת מניות למשל).

תכליתו המרכזית ביותר של החוק, היא לשמור על שקיפות ואמינות בשוק ההון ולאפשר מסחר תקין, יעיל והוגן.

מכיוון שחלק מהניירות בעצם נסחרים על ידי חסכונות וכספי פנסיה של הציבור הישראלי, כל אדם שעבר על החוק צפוי למאסר ממושך וקנסות משמעותיים ביותר.

במידה מסוימת, הדבר מקביל לענישה בגין עבירות מס שונות, גם הן חוטאות לכספי הציבור ולכן נהוג להעניש כלפיהן ביד קשה ובאמצעות עונשים מרתיעים מאוד.

כדי למלא כראוי את תפקידה, מוסמכת הרשות לניירות הערך לפקח ולאכוף כל עבירה וזאת בדרך של אכיפה מנהלית, אכיפה פלילית ומעורבות באכיפה הפרטית (בדרך כלל באמצעות תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות).

מה זה ניירות ערך

פעולות מסחר חשודות בניירות ערך

מעבר לעבירות שעלולות להתרחש מצד חברות הנסחרות בבורסה, קיימת גם מערכת חוקים סדורה וקפדנית להימנעות מפעולות תרמית בקרב המשקיעים עצמם.

מהם ניירות ערך החשודים בפעילות מסחרית? להלן מספר דוגמאות:

עסקה עצמית: ביצוע קנייה ומכירה של אותו נייר ערך בעת ובעונה אחת, הן בידי אותו האדם והן בידי אדם נוסף מטעמו ובאופן שהשפיע על שער אותו נייר ערך בבורסה.

עסקה מתואמת: ביצוע קנייה ומכירה של אותו נייר ערך על ידי יותר מאדם אחד, תוך כדי תיאום ביניהם מראש ובמטרה להשפיע במכוון על השער של אותו נייר ערך בבורסה.

עסקת שווא: עסקאות תוך כדי יצירת מצג שווא לגבי מסחר באותו נייר ערך או שינוי בשער שלו, בין אם באופן מתואם ובין אם לא.

מתן הוראה ללא כוונת ביצוע: מצב שבו אדם מזרים הוראות לתוכנת המסחר ומבטל אותן רגע לפני הביצוע, על מנת ליצור את הרושם שקיים ביקוש ער ולגרום לכך ששער נייר הערך יופחת או יעלה.

השפעה על שער הנעילה: מתן הוראת קנייה או מכירה מתוך ניסיון להשפיע על שער נייר ערך בשלב נעילת הבורסה.

השתלטות על נייר ערך לטובת השפעה על השער שלו: ביצוע עסקאות או מתן הוראות מצד מספר גורמים מתואמים, כדי ליצור עודף היצע או ביקוש באותו נייר ערך וכך לשלוט בשערים שלו.

השפעה לאור אירוע משמעותי: מי שחקר מה זה ניירות הערך, שמע בוודאי על נסיקה או התרסקות מניות בהתאם לאירועים מסוימים. בעבירה זו מבצעים הוראת קנייה או מכירה סמוכה לאירוע, מתוך הבנת ההשפעה של השער על תוצאת האירוע כמו למשל הרחבת סדרה, יציאה ממדד, פקיעת אופציות וכו'.

ניצול לרעה של מנגנוני המסחר: הזרמת הוראות שישפיעו על שער נייר הערך באופן שיגרום להפעלת מנגנוני מסחר בבורסה, כדי לנצל אותם להפקת רווחים גבוהים.

עבירות מרכזיות והענישה הצפויה להן

חוק ניירות הערך מסדיר את הענישה במספר עבירות מרכזיות: תרמית בניירות הערך, שימוש במידע פנים ועבירת דיווח.

תרמית מהווה למעשה את העבירה החמורה ביותר מבין השלוש ועונשה עומד על 5 שנות מאסר.

לעבירה זו קיימות שתי חלופות:

  1. הנעה או ניסיון להנעת אדם למכור או לרכוש נייר ערך וזאת באמצעות הבטחה, אמרה או תחזית שווא.
  2. השפעה בדרך מרמה על תנודות השער בניירות הערך, המוכרת גם בשם: הרצת מניות.

עבירות שימוש במידע פנים מתייחסות למקרים בהם קיימת לאדם מסוים אינפורמציה בנוגע לחברה מסוימת, מה שמאפשר לו לבצע עסקה בנייר הסחיר של אותה החברה, או להעביר את המידע לאדם שיש יסוד סביר להניח שביצע בעצמו שימוש במידע זה.

עבירות אלה מכילות מקרים של פרסום או דיווח על פרטים מטעים למשקיעים, הסתרת פרטים הכרחיים וזאת במטרה לחבל בשקיפות והגילוי הנאות, עליהם מבוסס כל המסחר בשוק ההון.

פירוט העבירות הנפוצות בתחום ניירות הערך

מהבורסה כולם שואפים להרוויח, אך לעולם יהיו משקיעים, סוחרים וברוקרים שינסו להגדיל את רווחיהם בשיטות שאינן תקינות והוגנות, מה שסותר את חוקי ניירות הערך ועלול להיחשב כאחריות פלילית למעשה פלילי.

להלן העבירות הנפוצות בתחום ניירות ערך מסחריים:

תרמית בניירות ערך – ניסיון להניע אדם או הנעת אדם לבצע עסקה בניירות הערך תוך הבטחה, תחזית או אמרה כוזבת או מטעה, או שמשמיטה עובדות מהותיות. דוגמה נפוצה לכך היא עבירה המוכרת בשם "הרצת מניות", שבה קיימת השפעה במרמה על תנודות השער בנייר ערך מסוים. העונש על עבירה זו הוא חמש שנות מאסר.

שימוש במידע פנים – כל אדם שמבצע שימוש במידע פנימי שנמצא בידיו, או שמשתמש במידע שהגיע אליו במישרין או בעקיפין מאחד מאנשי החברה. לדוגמה: סמנכ"ל בחברה ציבורית ושותף למו"מ לגבי חוזה שנחתם בין אותה חברה לחברה זרה, יודע על הרווחיות הכלכלית הנובעת מהמהלך ורוכש רגע לפני החתימה את מניותיה הציבוריות של חברתו בבורסה. העונש על עבירה זו נע בין שנתיים ועד חמש שנות מאסר.

עבירות דיווח – מדובר בשורה של עבירות מס וצווארון לבן כמו אי דיווח ואי מסירת מידע מהותי, או הפרות אחרות של רשות שוק ההון כמו למשל קבלת דבר במרמה, אי תשלום מס ערך מוסף על הרווחים, רישום כוזב במסמכי תאגיד, הלבנת הון וכן הלאה. למשל: אדם שיצר רווחים במסחר בבורסה אך מבצע העלמת מס או הכנסות כדי להתחמק ממיסוי על רווחי הון שמוטל עליו על פי חוק.

ניירות ערך מסחריים

עבירות ניירות ערך מסחריים: הליכי חקירה והעמדה לדין

החוק מבדיל בין בירור מנהלי לבין פתיחה בהליכי חקירה פלילית בגין עבירות ניירות ערך בעת מסחר וזאת על סמך חומרת המעשה לכאורה, הערכת הראיות על פי טיבן ועוצמתן וגם מדיניות הרשות שנתונה לשינויים מסוימים לאורך השנים.

מי שמבצע את החקירות בפועל הם אנשי מחלקת החקירות והמודיעין של חקירות מס הכנסה, בבקרת המסחר של הרשות לניירות ערך.

לעתים מעורבות בחקירה גם יחידות נוספות כמו היחב"ל (יחידה לחקירות חמורות ובינלאומיות), יאח"ה (היחידה הארצית חקירות הונאה), יאל"כ (היחידה למאבק בפשיעה כלכלית) וכמובן פרקליטים ברשות ניירות הערך עצמה.

חלק גדול מהתיקים הפליליים בתחום נדונים במחלקה הכלכלית של בית המשפט המחוזי בתל אביב.

הרשות שומרת לעצמה את הזכות לחקור כל חשד להפרת החוק ולמצות אותו גם מחוץ לבית המשפט, בהליכים מנהליים.

כאן היא יכולה לאכוף עבירות הקשורות במסחר על ידי הטלת עיצום כספי, שהושג בהסדר שבו עובר העבירה מודה בעובדות האישום ובכפוף לפרקליטות תימנע מהגשת כתב אישום נגדו.

ההליכים המנהליים נחשבים למקלים יותר מטבע הדברים.

מסחר תקין בניירות ערך

חוק ניירות הערך (התשכ"ח – 1968) נקבע על מנת להסדיר את המסחר בניירות ערך בשוק ההון, תוך הגנת האמינות והשקיפות של הפעילות ולהביא למסחר תקין, הוגן ויעיל בכל עת.

לשם כך פועלת הרשות לניירות ערך בכמה מישורים מקבילים: אכיפה פרטית, אכיפה מנהלית ואכיפה פלילית.

ככל שנוצרו עבירות ניירות ערך הנובעת מהם ענישה מול הרשות, חשוב לקבל ייצוג מתאים מעורך דין בעל מומחיות רבה מאוד בדין הפלילי ובתחום ניירות הערך ושוק ההון.

חשיבותו של עורך דין לניירות ערך

נוכח הנזקים המשמעותיים שכל עבירת ניירות ערך מסבה לציבור, הענישה בתחום הינה קשה ומרתיעה.

חלק גדול ממאמצי האכיפה בעבירות אלה מסתיים בהרשעה לרבות מאסרים בפועל ולכן המעשה המומלץ ביותר למי שזומן לחקירה יהיה לפנות לעורך דין מקצועי המתמחה בנושא.

חשוב להבהיר שלעתים יוזמן לחקירה גם אדם שבטוח לחלוטין בחפותו, ימסור עדות במקרה שאיננו קשור ישירות אליו ועל סמך דבריו יוחלט להפוך אותו לחשוד במעשה, על כל ההשלכות לכך.

גם הפעם קיימת חשיבות רבה לייעוץ המשפטי, שיסייע לחשודים לעבור בשלום את החקירה ולהתמודד כראוי גם עם ההליך המשפטי שינוהל נגדם בהמשך.

עורך דין עמית זיו מתמחה בעבירות פשיעה כלכלית , עבירות מס, הלבנות הון, חילוטים ועוד.

המשרד מעניק טיפול משפטי מקיף לכל מקרה מורכב ופשוט, מייצג ומייעץ הן בפן האזרחי/מנהלי והן בפן הפלילי וצבר ניסיון עשיר בפעילותו מול רשויות המס, הרשות לניירות ערך, יחידות הפשיעה הכלכלית במשטרת ישראל ועוד.

צרו עמנו קשר ונסייע גם לכם.

שאלות ותשובות

ניירות ערך מה זה?

אגרות חוב, מניות, אופציות ועוד, מהווים כולם ניירות ערך סחירים בבורסה, בה מתרחש מסחר בשוק ההון.

אלו הם ניירות בעלי ערך כלכלי, ששיעורם משתנה בהתאם להשפעות סביבתיות, פוליטיות, חברתיות וכלכליות (היצע וביקוש) שניתן לראות בהם כאפיקי השקעות איכותיים.

מה זה ניירות ערך חסומים?

מדובר במצב שבו חברה כלשהי מקבלת פטור מפרסום תשקיף למשקיעים שלה, מה שמגביל את כמות המניות שהיא תוכל למכור במשך תקופה מסוימת.

ניירות ערך חסומים הם למעשה ניירות שלא ניתן למכור בפטור תשקיף, או בשל חשש מהצפת השוק.

מהן הזכויות של משקיעים בניירות ערך?

שוק ניירות הערך מתחייב בפני המשקיעים שלו למסחר תקין, הוגן ויעיל בכל עת.

המשקיעים עצמם מתחייבים לפעול על פי הוראות החוק, כדי להימנע מהשלכות פליליות חמורות.

מה העונש על עבירות בניירות ערך מסחריים?

בהתאם לחומרת העבירה, היקף הנזקים ממנה ולעתים גם התיעוד הראייתי, הענישה נעה בין שנתיים ועד חמש שנות מאסר.

מומלץ להתייעץ עם עו"ד עוד משלב החקירה הראשוני.

מתי עולה הצורך להיעזר בעורך דין לניירות ערך?

כאשר אתם משקיעים ומעוניינים לתבוע את מנהל המסחר שלכם בשל ניגוד עניינים, השמטת עובדות או מסחר ללא הסכמה.

כאשר נפלתם קורבן להונאה או לעסקה שנוהלה באופן לקוי. במקרה וביצעתם עבירת ני"ע ואתם זקוקים לייצוג או שזומנתם לחקירה.

עורך דין צווארון לבן עמית זיו המתמחה בתחום ובעבירות בשוק ההון, יוכל לסייע לכם לשמור על זכויותיכם, לצמצם את הנזקים ולעתים אף להימנע לחלוטין מהליך פלילי שנפתח נגדכם.

כיצד להתמודד עם זימון לחקירה ברשות לניירות ערך?

ייצוג משפטי מקצועי מעורך דין עבירות מס וניירות ערך מתאים צפוי להביא לסגירת התיק או להקלה משמעותית בעונש.

אל תוותרו על ייצוג מקצועי מהרגע הראשון

כל חקירה או בירור מצידה של הרשות לניירות ערך עלול להסתיים בהעמדה לדין ובסכנה לעונשי מאסר כבדים ביותר.

הרישום הפלילי מהעבירה מלווה את הנאשמים למשך שנים ומכתים את שמם, כך שגם בהיבט המשפחתי והמקצועי לעתיד עלולה להיווצר בעיה, ככל שמדובר בעבירות חמורות יותר.

לאור זאת חשוב לפנות לעורך דין המתמחה בייצוג בעבירות מורכבות בניירות ערך, בעל ידע רב ומעמיק בהיבט הפלילי, הכלכלי והמיסויי ולקבל ייעוץ משפטי שממנו תושג התוצאה הטובה ביותר.

עורך דין עבירות מס עמית זיו צבר לאורך שנות פעילותו ניסיון עשיר ביותר בייצוג נחקרים ונאשמים בעבירות ניירות ערך וצבר הישגים מרשימים עבור לקוחותיו.

המשרד מעניק ייעוץ וייצוג מקצועי וחכם בתחומי עבירות המס ושוק ההון, עבירות צווארון לבן ופלילים וזמין עבורכם לפגישת התייעצות מקדימה בכל סוגיה.

השמעת המאמר לכבדי ראייה

Rate this post
שתפו לאדם שהסתבך וחייב לקרוא
עורך דין עבירות מס
עו"ד עמית זיו

רוב הלקוחות שלי הם אנשים כמוני וכמוך – כאלו שנקלעו למצוקה תזרימית ונאלצו לעשות ויתורים, או שקיימו את המשפט 'כסף מעוור עיני חכמים'.

הכל חלק מהמשחק של "לדפוק" את הקופה הציבורית, ששוחקת את המחזורים החודשיים.

ניירות ערך
תוכן עניינים

לקביעת פגישה צלצלו 052-3778117
או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

אולי יעניין אותך גם

סוגי השירותים

הגנה משפטית וייצוג מלא מול רשויות המדינה, לצד ליווי צמוד לכל אורכו של התהליך ועד לסיומו המוצלח.

ייצוג בהליכים אזרחיים מול רשות המיסים, שמטרתם לצמצם סנקציות ולהביא את המדינה לקבל את הצד שלכם.

שימוע לפני הגשת כתב אישום

ייצוג בהליך השימוע מול רשות המיסים ושימוש בכלים שונים במטרה להניא את המדינה מלהגיש כתב אישום.

ייצוג בבית המשפט

ניהול המחלוקת המשפטית מול המדינה תוך ניצול כל הכלים העומדים לרשותנו במטרה להביא להקטנת ההאשמות.

טיפול בעצורים

הגנה משפטית נחושה וחסרת פשרות והפעלת לחץ בכל אפיק אפשרי במטרה להביא לשחרור מוקדם של הנאשם.

ניהול תיק אישום בעולם המורכב והסבוך של עבירות ניירות ערך, לרבות ייצוג מלא בבית המשפט ומחוצה לו.

השבת ציוד שהוחרם

פעולה מהירה וממוקדת מול רשויות המדינה במטרה להשיב ציוד שהוחרם ולאפשר לעסק להמשיך לפעול.

שימוש חכם בעובדות ובנתונים לצורך שינוי תמונת ההאשמות, השבת רכוש וכספים שחולטו והמתקת כתב האישום.