עורך דין מיסים

עורך דין מיסים

"הכל למען הקופה הציבורית"

החוקים שמכוחם פועלת המדינה בתחום דיני המיסים ובהם מטפל עורך דין עבירות מס הם חוק מע"מ ופקודת מס הכנסה – אוסף כללים מורכבים ולעתים מופשטים למדי, שמשאירים לא מעט מקום לפרשנות בנוגע לגובה המס המשולם.

בעוד שהשאיפה שלנו כעוסקים היא לעשות תכנון מס שפועל לטובתנו, ולמצות את האפשרויות שעומדות לזכותנו מכוח החוק – המדינה בוחרת לא אחת לראות את הדברים בצורה הפוכה, ואף לקבוע במקרים מסוימים כי תכנון המס שלנו מהווה השתמטות בלתי חוקית ממס.

הקדמה

דיני מיסים או דיני מס הם למעשה מערכת החוקים שמכוחם מוטלים מיסים על הפעילות הכלכלית על ידי המדינה, ובמקרה זה – רשות המיסים, הממונה על מס הכנסה ומע"מ.

סוגיות בתחום דיני המיסים יכולות להיות בעלות רקע פלילי (כאשר מדובר בעבירות מס הכנסה פליליות), או אזרחי (כאשר הדיון הוא סביב שומת מס שהוגשה), כאשר לא אחת, סוגיות בעלות פן פלילי גוררות עמן גם את הפן האזרחי.

עורך דין מעמ או עורך דין מיסים מומלץ כמו עו"ד עמית זיו יסייע לכם להתמודד עם מקרים אלו מול הרשויות בצורה יעילה ומקצועית.

עבירות מס פליליות – עורך דין מיסים

עבירות מס מתייחסות לאי מילוי ההוראות הנקובות בחוק מע"מ או בפקודת מס הכנסה, בנוגע לתשלומים ולדיווחים הנדרשים למס הכנסה.

הן כוללות גם את הפן הפלילי, שעוסק בעבירה עצמה (ובענישה הנלווית לה), וגם את הפן האזרחי, שעוסק בתשלום הנדרש (השומה) או בקנס המוטל כתוצאה מהפרת החוק.

במקרים אלו נהוג לפנות לעורך דין מיסים(העלמת מס) או בשמו השני עורך דין צווארון לבן שבקיא בתחום ויוכל לסייע לכם בהליכים השונים.

פגיעה בקופה הציבורית היא עבירה שמיוחסת לה יותר ויותר משקל.

לתפיסת המדינה, כל שקל שלא נכנס לקופה מהווה פגיעה ישירה בה, והיא עושה שימוש בכל הכוח והאמצעים שמצויים בידה כדי לאכוף זאת.

כפועל יוצא, חומרת העבירה נקבעת במידה רבה מגובה הסכום הכרוך בה, וגם הענישה עצמה מושפעת במידה רבה מיכולתו של הנאשם להשיב את הכספים החסרים, ולשלם "פיצוי" למדינה.

סוגי עבירות

החוק מבדיל בין עבירות טכניות – שמקורן בהתנהלות שגויה כגון אי הגשת דוח במועד או ביצוע תשלום באיחור, לבין עבירות מהותיות – עבירות מרמה שמאחוריהן עומדת כוונה והתנהלות פלילית, כגון אי הגשת דו"ח שנתי או קיזוז חשבונית פיקטיבית.

אלו הם רק חלק מהנושאים בהם יכול לעזור עורך דין מיסים במידת הצורך.

החלטה בגין סוג העבירה (מהותית או טכנית), תיקבע בהתאם לסוג ההפרה, וכן להסבר על הסיבה לה, כפי שיימסר על ידי העוסק.

במסגרת זו, יהיו הסברים שיניחו את הדעת ויובילו לסיווג העבירה כטכנית, וכאלו שלא יניחו את הדעת – שיובילו לסיווג העבירה כמהותית ולהגשת כתב אישום.

ההבדל העיקרי בין סוג העבירות האלו הוא שבעבירות טכניות, עומדת לנאשם הזכות להמיר את כתב האישום בקנס מנהלי.

יש לציין כי גם בעבירות מהותיות קיימת האפשרות לבקש להמיר את כתב האישום בתשלום של כופר שיועבר אל רשות המיסים, אולם מדובר בסכום שהוא גבוה משמעותית מקנס מנהלי.

עבירות טכניות

עבירות טכניות הן, כאמור, ליקויים הנובעים מהתנהלות לקויה ללא יסוד כוונתי.

יש לציין כי החוק אינו מבדיל בין עבירות שבוצעו על ידי בעל העסק עצמו לבין כאלו שבוצעו על ידי עובד.

עבירות  טכניות הן למעשה עבירות על האיסורים המפורטים בסעיף 117 (א) לחוק מע"מ או עבירות מע"מ לפי סעיף 216 לפקודת מס הכנסה.

בין היתר, מדובר בסוג העבירות הבאות:

1 . הימנעות ממסירת מסמכים שנדרשו

2.  אי התייצבות לחקירה במשרדי מס הכנסה או מע"מ או הימנעות ממענה לשאלות

3. מסירת ידיעה לא נכונה או לא מדויקת

4. רישום חלקי או לא מדויק

5. הפקת חשבונית מס ללא זכאות או תחת איסור

6. אי הגשת דו"ח במועד שנקבע

7. אי פירוט בגין פעולה החייבת בדיווח בדוח התקופתי

8. אי ניהול פנקסי חשבונות או רשומות אחרות כחוק

9. החזקה הוא שימוש של סימני זיהוי לא מורשים

10. מסירת טובין שיועדו לשימוש עצמי

11. הובלה, הכנסה או הוצאה של טובין מהמדינה בניגוד לחוק

12. החזקת מלאי לא רשום

13. אי רישום של הכנסה

14. אי הפקה של חשבונית מס

15. אי תשלום המס המופיע בחשבונית במועד

16. אי דרישה של חשבונית מס כנדרש בחוק

17. עבירה על כל דרישה שנמסרה על ידי מס הכנסה בהתאם לפקודת מס הכנסה

18. סירוב לקבל הודעה שנשלחה לפי פקודת מס הכנסה

19. אי הגשה של דו"ח כנקבע בחוק

20. הימנעות משידור דוח מנכה מקוון או דוח מעביד מקוון במועד

21. השמדה או הסתרת מסמכים בעלי ערך לענין השומה

22. הימנעות מדיווח בדוח על פעולה שחייבת בדיווח

עבירות מהותיות

עבירות מהותיות הן, כאמור, עבירות בעלות אופי של מטרה או כוונה להתחמק מתשלום מס בדרכים שונות. למעשה מדובר על הפרת האיסורים המפורטים בסעיף 117 (ב) לחוק מע"מ או עבירות לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה, כאשר גם כאן, החוק אינו מבדיל בין ביצוע העבירה בפועל, לבין אי מניעתה.

בין היתר, מדובר בסוג העבירות הבאות:

1 . מסירת דו"ח או ידיעה או ניהול ספרים כוזבים, או השמטת הכנסה מסוימת מתוך הדו"ח

2. מסירת תשובה כוזבת בע"פ או בכתב כתגובה לשאלה או דרישה לקבלת מידע

3. הצגת מסמך כוזב למשלם ההכנסה לצורך מניעת ניכוי מס במקור או הפחתתו

4. ביצוע עסקאות תחת איסור או בטרם מולאו התנאים שנקבעו

5. הפקת חשבונית מס או מסמך הנחזה ככזו ללא ביצוע העסקה או התחייבות לעשותה

6. הפקת תעודת זיכוי או מסמך הנחזה כתעודת זיכוי, ללא קבלת אישור

7. ניכוי מס ללא מסמך תקף ומאושר

8. ניהול או הכנה של פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות

9. זיוף, הסתרה, השמדה או שינוי בפנקס או במסמך אחר שנדרש לנהלו

10. שימוש בכל מרמה או תחבולה

11. כל פעולה שמטרתה להביא לכך שאדם אחר יתחמק מתשלום מס

ענישה

דרגת הענישה נקבעת בהתאם לסוג העבירה – במקרה של עבירות מהותיות, הענישה לרוב יכולה להגיע עד לשנת מאסר אחת, אולם כאשר מדובר בעבירות מהותיות – הענישה יכולה להגיע עד ל-5 שנות מאסר (במקרים חריגים וחמורים במיוחד עד 7 שנים), או כפל קנס.

כמובן הענישה משתנה מאדם לאדם ומושפעת מייצוג עורך דין מיסים שמייצג את המואשם.

זה המקום לומר – מאחר שמדובר במחלוקת שמהותה היא פגיעה בקופת המדינה, חומרת הענישה נקבעת במידה רבה גם בהתאם ליכולת של הנאשם להסיר את הליקוי, או במילים פשוטות – להחזיר את הכסף.

במסגרת זו, קיימת גם משמעות לעמידות הכלכלית של העוסק, שתאפשר לו במקרים מסוימים להמיר חלק מהעונש בתשלום כופר בסכום משמעותי.

שומות מס אזרחיות

שומת מס הכנסה קובעת מה סכום המס שעל נישום פרטי לשלם עבור הכנסותיו בשנת המס הנבחנת.

הבעייתיות מאחורי נושא שומת המס עולה כבר משמה – בעוד שמשמעות המילה שומה היא הערכה, בפועל שומת מס מוצגת כקביעה מוחלטת שהתקבלה על ידי רשות המיסים, בגין גובה המס שעליכם לשלם.

וכאן חשוב לומר – למרות שהיא מוצגת כאמת מוחלטת, היא לא תמיד כזו.

קיימים שני מקרים בהם מופקת שומת מס:

המקרה האזרחי, שבו מוגשת השומה בעקבות הגשה של דו"ח שנתי, וביצוע תחשיב על ידי פקיד השומה או מנהל מע"מ, שבו נקבע גובה המס שעל העסק לשלם.

במקרה זה השומה אינה מופקת על רקע פלילי.

המקרה הפלילי , הוא ביצוע חישוב מחדש בעקבות ביקורת שנערכה בעסק וליקויים שנתגלו, שנוגדים את הוראות החוק ומשכך הם בעלי רקע פלילי.

במקרה זה, השומה המעודכנת תוגש לאחר מיצוי החקירה, הכוללת הצגת הספרים (ניתן לחקור עד 7 שנים אחורה) ותשאולים של בעל העסק, והיא תכלול לרוב גם עיצום כספי, כחלופה לכתב אישום.

מקרה זה רלוונטי גם כאשר מתנהל הליך פלילי כנגד העסק, שבמסגרתו קיימת אפשרות להוצאת שומה אזרחית בדמות פסילת ספרים וכפל מס.

ערעור על שומה שהופקה

ניתן לערער על שומה שנמסרה לידכם, אולם אין להקל ראש בתהליך זה – בין אם הוא מבוצע למול פקידי מס הכנסה/מע"מ, ובין אם הוא מבוצע בבית המשפט.

כאשר מדובר בשומה שהופקה ללא רקע פלילי (המקרה האזרחי), ניתן להגיש השגה על החלטת הפקיד, ואף להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי, במקרה שבו השומה אינו מקבל את ההשגה.

גם במקרה של פסילת ספרים שנקבעה על רקע אזרחי, קיימת זכות שימוע. ניתן לומר שזו בעצם השגה בעל פה, שכן הפרוצדורה היא למעשה דיון מול פקיד השומה או מנהל מע"מ.

במקרה המורכב יותר, שבו הופקה שומה של פסילת ספרים בגין הליך פלילי, ניתן להגיש הודעת ערעור לבית המשפט המחוזי.

השמעת המאמר לכבדי ראייה

סוגי השירותים
ייצוג בעבירות פליליות

הגנה משפטית וייצוג מלא מול רשויות המדינה, לצד ליווי צמוד לכל אורכו של התהליך ועד לסיומו המוצלח.

ייצוג בהליכים אזרחיים מול רשות המיסים, שמטרתם לצמצם סנקציות ולהביא את המדינה לקבל את הצד שלכם.

שימוע לפני הגשת כתב אישום

ייצוג בהליך השימוע מול רשות המיסים ושימוש בכלים שונים במטרה להניא את המדינה מלהגיש כתב אישום.

ייצוג בבית המשפט

ניהול המחלוקת המשפטית מול המדינה תוך ניצול כל הכלים העומדים לרשותנו במטרה להביא להקטנת ההאשמות.

טיפול בעצורים

הגנה משפטית נחושה וחסרת פשרות והפעלת לחץ בכל אפיק אפשרי במטרה להביא לשחרור מוקדם של הנאשם.

ייצוג בתיקי ניירות ערך

ניהול תיק אישום בעולם המורכב והסבוך של עבירות ניירות ערך, לרבות ייצוג מלא בבית המשפט ומחוצה לו.

השבת ציוד שהוחרם

פעולה מהירה וממוקדת מול רשויות המדינה במטרה להשיב ציוד שהוחרם ולאפשר לעסק להמשיך לפעול.

שימוש חכם בעובדות ובנתונים לצורך שינוי תמונת ההאשמות, השבת רכוש וכספים שחולטו והמתקת כתב האישום.